فارماکودینامیک

فارماکودینامیک

فارماکودینامیک بخشی از داروشناسی است که روش‌های اثر دارو بر فعالیت‌های بدن را بررسی می‌کند. برهم‌کنش با رسپتورهای غشای پلاسمایی (گیرنده‌های خارج سلولی)، سیتوپلاسم و هسته (گیرنده‌های داخل سلولی)، برهم‌کنش با جایگاه فعال یا تنظیمی آنزیم‌ها، ایجاد تغییرات فیزیکی (تغییر فشار اسمزی) یا شیمیایی (تشکیل کمپلکس و انعقاد) مکانیسم‌های اثر داروها در بدن است. برهم‌کنش با رسپتورها و آنزیم‌ها مکانیسم‌های اختصاصی در داروشناسی با اثربخشی بیشتر و ایجاد تغییرات فیزیکی یا شیمیایی، مکانیسم‌های عمومی با اثربخشی کمتر هستند. دارو به شکل آگونیست یا آنتاگونیست با رسپتور یا آنزیم برهم‌کنش می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

داروشناسی چیست؟‌ – آموزش فارماکولوژی به زبان ساده + جزوه

دانلود رایگان نمونه سوالات تکنسین داروخانه

نسخه خوانی

 • آگونیست کامل: آگونیست‌های کامل عملکرد مولکول‌های طبیعی را کاملا تقلید می‌کنند. این ترکیبات به تمام گیرنده‌های اختصاصی مولکول طبیعی متصل شده و پاسخ حداکثری ایجاد می‌کنند.
 • آکونیست‌های نسبی: این داروها به تمام گیرنده‌های اختصاصی مولکول طبیعی متصل می‌شوند اما پاسخ حداکثری ایجاد نمی‌کنند.
 • شبیه آگونیست: بعضی داروها با مهار مولکول‌های طبیعی بدن از پایان فعالیت آگونیست‌های طبیعی جلوگیری می‌کنند و به آن‌ها شبه آگونیست گفته می‌شود. برای مثال مهارکننده‌های استیل‌کولین استراز با افزایش استیل‌کولین در دسترس اثری مشابه آگونیست‌های گیرنده کولینرژیک دارند.
 • آنتاگونیست: برهم‌کنش داروهای آنتاگونیست با رسپتور یا جایگاه تنظیمی آنزیم اتصال مولکول‌های دیگر (لیگاند طبیعی مولکول) را مهار می‌کند. برای مثال آنتاگونیست‌های استیل‌کولین ازجمله آتروپین از اتصال این انتقال‌دهنده عصبی به گیرنده ماهیچه‌ جلوگیری می‌کند. این ترکیبات به دو دسته رقابتی و غیررقابتی تقسیم می‌شوند.
  • آنتاگونیست رقابتی: این ترکیبات برای اتصال به رسپتورها با مولکول‌های طبیعی بدن و داروهای آگونیست رقابت می‌کنند. اتصال این داروها به جایگاه فعال رسپتور با مهار فعالیت سلول همراه است. اما اگر رسپتورها اشباع نشده باشند، آگونیست یا مولکول طبیعی به رسپتورهای باقی‌مانده متصل می‌شوند. در این حالت سلول برای غلبه بر اثر آنتاگونیست به غلظت بسیار زیاد آگونیست یا مولکول طبیعی نیاز دارد. اثر این داروها قدرت اثر مولکول طبیعی را کاهش و EC50 را افزایش می‌دهند. فتول آمین آنتاگونیست غیررقابتی نوراپی‌نفرین است.
  • آنتاگونیست غیر رقابتی: این ترکیبات به جایگاه آلوستریک رسپتور متصل می‌شوند. این اتصال با تغییر کنفورماسیون پروتئین جایگاه فعال رسپتور یا آنزیم را تغییر داده و اتصال لیگاند مهار می‌شود. به همین دلیل افزایش غلظت مولکول طبیعی تاثیری در تمایل رسپتور یا آنزیم به گیرنده ندارد. در این حالت کارایی حداکثری () کاهش یافته اما قدرت اثر و EC50 مولکول طبیعی ثابت است. فنوکسی بنزامین آنتاگونیست غیررقابتی نوراپی‌نفرین است.
داروهای آنتاگونیست رقابتی و غیررقابتی گیرنده یا آنزیم را مهار می‌کنند.

گیرنده های خارج سلولی

شناخت ساختار و عملکرد گیرنده‌های داخل سلولی و خارج سلولی نقش مهمی در داروشناسی ترکیبات موثر بر بدن دارد. کانال‌های دریچه‌دار یونی، پروتئین‌های غشایی همراه پروتئین G و تیروزین‌کینازها ساختارهای طبیعی غشای سلولی هستند برای انتقال پیام‌ مولکول‌های طبیعی بدن (هورمون‌ها و نوروترانسمیترها) و تغییر عملکرد سلول‌های هدف هستند. اتصال لیگاند-گیرنده در این رسپتورهای با تغییر کنفورماسیون پروتئینی و فعال کردن مولکول‌های سیتوپلاسمی و تغییر فعالیت سلول همراه است. داروهای با وزن مولکولی بالا، هیدروفیل و قطبی با تقلید این رفتار عملکرد سلول‌ها را تغییر می‌دهند.

 • کانال‌های دریچه‌دار یونی: اتصال دارو به این گیرنده‌ها ورود و خروج یون‌ها در سلول‌ها را تغییر می‌دهد. بیشتر داروهای سیستم عصبی با این گیرنده‌ها برهم‌کنش دارند. برای مثال لورازپام یکی از داروهای بیماری صرع است که به گیرنده‌های GABA-a در غشای نورون متصل می‌شود. اتصال دارو-گیرنده با ورود یون‌های کلر به سیتوپلاسم، منفی شدن پتانسیل الکتریکی سلول و مهار پتانسیل عمل همراه است. در نتیجه تحریک نورون و تشنج مهار می‌شود.
 • گیرنده‌های همراه پروتئین G: گیرنده‌های همراه با پروتئین G، از زنجیره‌های پلی‌پپتیدی که هفته بار از غشای عبور می‌کنند، یک دومین خارج سلولی برای اتصال دارو یا هورمون و یک دومین سیتوپلاسمی در ارتباط با پروتئین G تشکیل شده است. در تمام این گیرنده‌ها اتصال لیگاند با تغییر کنفورماسیون گیرند و فعال شدن پروتئین G (تبادل GDP با GTP) همراه است. اما نوع پیام‌رسان ثانویه و تغییرات داخلی بر اساس نوع پروتئین G تغییر می‌کند.
  • : پروتئین  فعال آنزیم فسفولیپاز C غشایی را فعال می‌کند. این آنزیم لیپیدهای فسفاتیدیل بیس فسفات کناری را به فسفاتیدیل اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و دی‌آسیل گلیسرول (DAG) هیدرولیز می‌کند. این دو مولکول با افزایش غلظت کلسیم سیتوپلاسم و فعال کردن فسفوکیناز C واکنش‌های درون‌سلولی را تغییر می‌دهند. داروی نوراپی‌نفرین با این مکانیسم انقباض و ضربان قلب را افزایش می‌دهد.
  • : پروتئین  فعال آنزیم آدنیلات سیکلاز غشایی را فعال می‌کند. این آنزیم ATP را به cAMP و cAMP آنزیم کیناز A تبدیل می‌کند. آنزیم کیناز A با فسفوریلاسیون آبشاری پروتئین‌ها تنظیمی، آنزمی‌ها یا کانال‌های غشایی عملکرد سلول را تغییر می‌دهد.
  • : پروتئین  فعال با مهار آدنیلات سیکلاز تولید cAMP و فعال شدن پروتئین کیناز A را مهار می‌کند. در نتیجه فعالیت سلول مهار می‌شود.
 • تیروزین‌کینازها: این رسپتورها آنزیم‌های دیمری غشا با یک دومین لیگاندی خارج سلول و یک دومین آنزیمی داخل سلول هستند. اتصال لیگاند به این رسپتورها با تغییر کنفورماسیون پروتئین و فعال شدن دومین آنزیمی (بخش سیتوپلاسمی) همراه است. هر آنزیم فعال باقی‌مانده‌های تیروزین زیرواحد دیگر را فسفوریله می‌کند. اتصال پروتئین‌های فسفوتیروزین به این زیرواحدها با فعال شدن آبشاری پروتئین‌های سیتوپلاسمی و تغییر فعالیت سلول همراه است. هورمون طبیعی و داروی انسولین از این روش عملکرد سلول را تغییر می‌دهند.

گیرنده های داخل سلولی

گیرنده‌های داخل سلولی گروه دوم رسپتورهایی هستند که برهم‌کنش آن‌ها با دارو در داروشناسی بررسی می‌شود. داروهای با وزن مولکولی پایین، غیرقطبی، هیدروفوب و محلول در چربی از جمله داروهای استروئیدی با عبور از غشای سلول به گیرنده‌های سیتوپلاسمی یا غشای هسته متصل می‌شوند. این گیرنده‌ها معمولا فاکتورهای رونویسی هستند یا فاکتورهای رونویسی را فعال می‌کنند. در نتیجه برهم‌کنش دارو گیرنده با افزایش رونویسی و پروتئین‌سازی سلول همراه است. به همین دلیل سلول به زمان طولانی‌تری برای پاسخ به این سلول‌ها نیاز دارد.

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه یا نسخه خوان

تکنسین داروخانه به داروساز کمک می نماید تا داروهایی را که بیمار سفارش می دهد آماده کند. تکنسین داروخانه وظیفه دارد تا داروها را با هم مخلوط نماید و نسخه ها را از بیمار دریافت نماید. در حقیقت در داروخانه‌های بزرگ که همه روپوش سفید می‌پوشند، تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز کمی سخت است. در ظاهر شبیه به هم هستند و وظایفی مشابه به هم انجام می‌دهند. اما علیرغم این تشابه ظاهری تفاوت‌های زیادی میان وظایف تکنسین داروخانه و داروساز وجود دارد؛ تکنسین یا دستیار داروخانه که در عرف با عنوان نسخه‌خوان هم شناخته می‌شود به نسبت دکتر داروساز وظایف متعدد و عمومی‌تری بر عهده دارد. با این وجود تکنسین نقش مهم و غیرقابل‌انکاری در پیشبرد کار داروخانه و خدمت به بیمار بر عهده دارد.

Image

دانلود رایگان جزوه تکنسین داروخانه (بیماریشناسی عمومی)