كاربرد گياهان دارويي درطب سنتي

كاربرد گياهان دارويي درطب سنتي

مقدمه:

از زمان پيدايش بشـر تـاكنون، دغدغـه درمـان و غلبـه بـر
بيماريها و حفظ سلامت از مهمترين مولفههاي جوامع بشـري
بوده و همواره بشر سـعي بـر رفـع ايـن معضـل داشـته اسـت .
بنابراين در طول تاريخ، انسان با داشتن قوه تفكـر و انديشـه در
راههاي مختلف و به شيوههاي گوناگون كوشيد تا در مقابل اين
مشكل كه گريبانگير او شده بود، مقاوت كند. لذا بـه پيـروي از
عقل و دانش و به كمك كار و كوشش و به ياري تجارب تلـخ
و شيرين براي رفع آلام و ناخوشيهاي خود كوشـيده اسـت و
بي ترديد انديشه رفع ناخوشيها و فن پزشكي و درمان به عنوان
ابزاري لازم براي حفظ سلامتي انسان همراه و همگام وي بوده
است. در گذشته در ميان طبقه عامه به علـت عـدم امكانـات و
عدم دسترسـي بـه حكـيم و پزشـك، روش هـا و طريقـه هـاي
گوناگوني براي درمان بيماريها در پيش گرفته ميشـده اسـت .

اين روشها بيشتر حاصل تجربه پيشينيان بوده كه نسل به نسـل
استمرار پيدا كرده و باقي مانده است.همين امر سـبب شـد
كه بشر بـراي بقـا و بهبـود شـرايط خـود راه كارهـاي درمـاني
متفاوتي را با توجه بـه نـوع شـرايط آب و هـوائي، جغرافيـاي
گياهان موجود در منطقه اتخاذ كند كه همين تلاش طب سـنتي
را پايه ريزي نمود.
«به تعبيري عميقتر طب سنتي مجموعهاي از دانسـتني هـاي
علمي، تجربي و باورهـاي عاميانـه در بـاب علـت بيمـاري هـا،
شناخت طبايع، شيوههاي معالجـه، ابـزار و داروهـاي گيـاهي و
غيرگياهي، اوراد و اذكار و … را شـامل مـي شـود و در نگـاهي
جهاني از زاويهاي ديگر طـب سـنتي شـامل اعمـال، روش هـا،
دانش و اعتقادات مربوط به سلامتي، تركيب داروهـاي گيـاهي،
حيواني و معدني، درمان روحي، فنون و كارهاي دستي كه بـه –
صورت منفرد و يا تركيبي جهـت معالجـه، تشـخيص و پـيش –
گيري از بيماريها و يا حفظ سلامتي ميشود»

طب سنتی

مواد و روشها:

اجراي ايـن پـژوهش بـه روش ميـداني – اسـنادي از ابـزار پرسشنامه، مشاهده همراه با مشاركت و مصـاحبه و اسـتفاده از اسناد و كتابهـا بـوده اسـت . همچنـين بـه وسـيله مراجعـه و مصاحبه با افراد بومي، نام محلي گياهان، نحوه برداشت و نـوع مصرف اين گياهان، نسبت به تكميل اطلاعات اقدام شد كه بـه صـورت جوشـانده، ضـماد، دم كـرده و چاشـني بـراي درمـان استفاده مي كردند. بنابراين هدف اين تحقيق بررسـي شـناخت ميزان اطلاعات و آگاهي مردم منطقه ازگياهان دارويي و روش- هاي طب سنتي است و حفظ و احيا دانـش بـومي مربـوط بـه استفاده از گياهان داروئـي در درمـان كـه بـا گسـترش زنـدگي شهرنشيني در حال نابودي است.

يافته ها و بحث:

كاربردهاي گياهان دارويي درطب سنتی گياهان نه تنها به ماننـد خـوان گسـترده و پـر بركـت الهـي هستند كه انسان ها روزي خود را از آنها مي گيرند. بلكـه مـي توانند داروي بسـي اري از دردهـا را نيـز در خـود جـاي دهنـد . گياهان از زمره منابع طبيعي خدادادي و ارزشـمندي در تـاريخ زندگاني بشر بوده انـد . روي آوردن انسـان بـه مـواد طبيعـي و گياهي به حكـم تجربـه و علـم و دانـش او بـه منظـور كسـب خواص گياهان در تسكين آلام و بهبود بيماري ها بود. اسـتفاده از گياهان با تاريخ زندگاني انسان هم زمان بوده اسـت . افـرادي كه در زمينه طب و طبابت كار ميكردند، مـي توانسـتند در طـي تحقيقات خود و يا بر حسـب اتفـاق بـه تـدريج اطلاعـاتي در مورد چگونگي مصرف گياهـان و اثـرات درمـاني آن در طـول ساليان متمادي به صورت تجربه از نسلي به نسل ديگـر منتقـل دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاه

2 نظر تاکنون ارسال شده است
  1. درود
    مقاله بسیار مفیدی بود.