مقدمه:

با توجه به اینکه ارتباط در جوامع بشری یکی از مهمترین مباحث بسیار مهم و حیاتی است که امروزه با روشهای مختلف این ارتباطها برقرار میشود ارتباط در محیط کاری به چند دسته تقسیم میشود که قابل تأمل میباشد.

  • ارتباط با مدیریت
  • ارتباط با پرسنل و همکاران
  • ارتباط با بیماران
  • ارتباط با مراجعه کنندگان حرفه ای

ارتباط با مدیریت:

یکی از بخشهای مختلف در هر محل کاری نوع، کیفیت و میزان ارتباط شما با کارفرماست. قسمت عمده ارتباط به نسبت فعالیت و وظیفه محوله به افراد تعیین میگردد. با توجه به اینکه کارفرما کسی است که موقعیت شغلی در اختیار کارگر قرار میدهد وظایفش را تعیین میکند، حق و حقوقش را میدهد و در شکل کلی سیاستهای یک مجموعه را مشخص و با ابلاغ آنها به کارگران، آنها را انجام میدهد.

درخواست یک کارفرما از شما بجا آوردن تمامی خواست هایش طبق قرارداد و وظایف شما میباشد. پس دقت نمایید با کمترین خطا وظایف خود را انجام دهید. در کارهای دیگری که میتوانید کمک حال او و سایر همکاران خود باشید پیش قدم شوید تا منشأ اثرات بیشتر شده و جایگاه محکم تری بدست آورید. در تمامی اوقات کاری سعی در احترام دو طرفه داشته باشید. از استخدام تا استعفا و کلیه مراحل بینابین احترام را حفظ کنید.

ارتباط با پرسنل و همکاران:

کار در دارو خانه یک خدمت تخصصی میباشد که باید خواسته یا نا خواسته تیمی یا گروهی انجام شود، تخصص و مهارتهای فردی میتواند مؤثر باشد، اما به تنهایی پاسخ گو نمیباشد. پس دقت کنید که داشتن یک مهارت و تخصص در بالاترین سطح نمیتواند پاسخگوی یک مجموعه مانند داروخانه باشد، میتواند مؤثر باشد اما به تنهایی کافی نیست. پس نوع، کیفیت و میزان ارتباط شما با پرسنل و همکاران دیگر بسیار تعیین کننده است.

مهارت و تخصص دیگران میتواند به شما کمک کند و موجب پیشرفت شما بشود، حفظ احترام شخص و منزلت تخصص همکارتان شرط اصلی در ایجاد یک رابطه مستحکم و حرفهای بین شماست پس فقط در صورت درخواست همکارتان وارد حیطه کاری و شخصی او شوید. در انجام امور مشترک پیش قدم شوید، ایجاد فضای دوستانه و کمک به یکدیگر کار شیرینتر، زیباتر و جذابتر خواهد نمود.

در صورت احتیاج را برای شما و دیگران قطعا همکاران به مرخصی و استراحت یا جابجایی سعی در کمک آن داشته باشید، به نحوی که رابطه شما تبدیل به سوء استفاده نشود یا ایجاد انتظار کاذب نکند. با ایجاد ارتباطی انسانی و پر از روح همدلی و همکاری و خارج از کینه ها و حرف های تفرقه انگیز برآیند کار همگی شما برای کارفرما و خودتان مثبت و رو به رشد میشود.

اصول کار در محیط داروخانه

ارتباط با بیماران:

شما در داروخانه به همراه تیم کار یتان با برنامه ریزی مشخص که از قبل اهداف شما را پیگیری نموده هدفی جز جلب مشتری برای در یافت خدمات از شما ندار ید. پس مهمترین بخش کار ما زمانی آغاز میشود که مشتری وارد داروخانه میشود، به این توجه کنید که هر مشتری یک بیمار است،

این نکته بسیار مهم است. بیمار یکسری نشانه دارد که بیشتر مورد توجه ما قرار میگیرد. ما باید به همه ی مراجعه کنندگانمان به چشم بیمار نگاه کنیم. نکته دوم اینکه اگر بیماری به دنبال برنامه های شما وارد داروخانه شده است، از شما انتظاراتی دارد که نتیجه تبلیغات خود شماست، در واقع به ایشان وعده هایی دادهاید که اکنون زمان عملی کردن آن است.

و اگر بیماری بدون آگاهی و آشنایی خاصی وارد داروخانه شود، در اصطلاح بیمار گذری باشد وقتی نوع رفتار شما و عمل شما را میبیند میتواند غنیمت بزرگی برایتان باشد چون این فرد بدون هزینه جلب شما میشود. برخلاف اصناف دیگر خریدار شما چیزی را می خرد،که از همه مسئله دیگری بالاتر است و آن سلامت فرد است یا افراد وابسته به اوست. خریدار استرس و ناراحتی ناشی از بیماری خود را همراه دارد.

پس باید سلامت طبیعتا به این نکته توجه داشت کسی که فروشنده سلامت مردم است باید در هر زمان ارتباط خود را با یک فرد بیمار فرض کند،پس خود را جای بیمار یا فرد عزیزی از خانواده یک بیمار بگذار ید، چه انتظاری از فرد فروشنده سلامت خواهید داشت.

نکات مهم:

  • سعی کنید با رویی خوش و گشاده خود را آماده شنیدن حرفهای بیمار کنید.
  • بگذارید او حرفهایش را بزند هر چند غیر علمی
  • تاریخچه بیمار را به دقت گوش دهید.
  • داروهای مصرفی و دستور دارویی، نوع بیماری و حتی پزشک یا پزشکان معالج بیمار را به دقت بشناسید.

با رعایت این نکات فرد مراجعه کننده احترامی که شما برای آن قائل هستید را متوجه میشود و به شما اعتماد میکند. مرحله بعد دادن اطلاعات علمی درست و دقیق است که میتواند از جانب شما یا مسئول فنی داروخانه باشد.اطلاعات علمی میتواند شامل موارد دقیق بیماری یا نوع آن باشد ضمن اینکه دادن قیمت صحیح دارو و کیفیت آن، مشابه های خارجی یا ایرانی، امکان استفاده از بیمه – تداخل و موارد دیگر باشد. شما در عین راستگویی و صداقت جوابگوی بیمار باشید و به این نکته دقت کنید که نداشتن یک دارو در داروخانه خودتان مسئولیت شما در قبال بیمار را تمام نمیکند پس شما به عنوان یک تکنسین دارویی با اطلاعات از بازار دارویی و یا تماس با همکاران جهت تهیه دارو به بیمار کمک میکنیم.

ارتباط با مراجعه کنندگان حرفه ای:

 صاحب داروخانه یا همان مؤسس داروخانه برای تهیه دارو – لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ارتوپدی و سایر اقلام موجود در داروخانه ممکن است از شما بعنوان مسئول خرید استفاده کند پس بخاطر داشته باشید که هر شرکت یا مؤسسه یا اشخاص با چه شیوه و روشی یا مدت خریدی با شما شروع به همکاری میکنند. هر کدام میتوانند شیوه و روش خاص خود امتیازات متفاوت داشته باشند پس باید با رویی گشاده و کاملا حرفهای با این افراد برخورد کنید تا بتوانید در خرید موفق باشید.

مراجعه کنندگان بعدی به ما میتوانند بازرسان و مسئولان بیمه ها، دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت، اداره مالیات و دارایی و ادارات دیگر باشند. پس با در نظر گرفتن جوانب کار سریعا با مسئول داروخانه در میان می گذاریم و همیشه در حیطه وظایف خود صحبت میکنیم تا کمترین مشکل را داشته باشیم.