دوره کمک های اولیه
نیازی فراتر از یک شعار

دوره کمک های اولیه و فوریت پزشکی

متخصص
با حرفه ای ها همکار شو!

دوره دستیار دندانپزشک

پذیرش آزمایشگاه و خونگیری
برگه آزمایشت خودت بخون!

دوره پذیرش آزمایشگاه

مدرک بین المللی، اشتغال آسان

دوره تکنسین داروخانه

دوره های تکمیلی
امدادگر اورژانس
هر خانواده یک امدادگر

دوره امدادگر اورژانس (تکمیلی کمک اولیه)

کمک پرستاری
استخدام شو!

دوره کمک پرستاری

مدیریت زخم
حرفه ای ها می آموزند!

دوره مدیریت زخم – پزشکان

حرفه ای ها می آموزند!

دوره مدیریت زخم – پیراپزشکان

دوره های تکمیلی جدید
دستیار کنار پزشک
قهرمان خودت باش!
دوره دستیار کنار پزشک
سالمندیار
شغلی برای آینده!
دوره سالمندیاری
شغلی پردرآمد برای مهاجرت!
دوره کاربر ماساژ( لاغری و ریلکسی)
دوره آمادگی آزمون ارشد پرستاری

دوره آمادگی آزمون ارشد پرستاری

دوره کوچینگ

دوره مدیریت مربیگری (کوچینگ)