متخصص

تیمی که با یک دستیار دندانپزشک کار میکنند شامل چه افرادی می شوند؟

  1. دندانپزشک(عمومی و تخصصی )

  2. دستیار دندانپزشک( بالینی، مالی، پذیرش)

  3. بهداشتکار دهان و دندان

  4. تکنسین لابراتوار دندانپزشکی

  5. مسئول مراقب از بیمار که باید پزشک، پرستار و یا فردی آگاه به امور امداد و نجات باشد.

  6. مشاور طرح درمان، دندانپزشکی که مسئول مشاوره و معاینه و ارائه بهترین طرح درمان به بیماران و بستن قرارداد درمان با ایشان می باشد. گاهی یک دستیار دندانپزشک خبره بنا بر تجربه و با مشورت تیم پزشکی این مسئولیت را خواهد داشت.

  7. مشاور استفاده از خدمات دیجیتال در امور دندانپزشکی که میتواند یک دستیار دندانپزشک خبره در این امر باشد.

  8. مسئول نظارت قانونی بر دیگر اعضای تیم که در اصطلاح مدیر مطب نامیده می شود و معمولا یک دستیار دندانپزشک با تجربه است.