اصول انجام تریاژ توسط امدادگر اورژانس

تریاژ

تفکیک مصدومین و بیماران: تصمیم گیری، خارج از جو هرج و مرج «تریاژ»

تفکیک بیماران به گروههای مختلف برحسب نیازهای درمانی آنها، «تریاژ» خوانده میشود. تریاژ یک کلمه فرانسوی به معنی اولویت بندی و تفکیک بیماران در محدوده طب اورژانس است. هدف از این نوع اولویتبندی، تعیین ترتیبی است که بر اساس آن باید بیماران درمان شوند تا بتوان برای اکثریت بیماران، بیشترین کار را انجام داد. تریاژ باید ساده و سریع و بر اساس مهارت و دانسته های شما انجام شود. تریاژ به سادهتر شدن عملیات و نجاتبخش بودن آن کمک میکند و بر چگونگی فعالیتهای شما در میان فضای درهم ریخته و مشوش حادثه نظارت میکند. شما باید بیماران را بر حسب شدت صدمات و نیاز آنها به درمان به سرعت تقسیم بندی و شناسایی کنید (به اصطلاح تریاژ کنید)

نگاه به صحنه: با دقت نگاه کنید تا تمام چیزها را ببینید

وقتی در راه رسیدن به صحنه هستید باید ذهن خود را در مورد آنچه ممکن است بیابید آماده سازید. کمک اضافی از کجا خواهد رسید؟ چه مدت تا رسیدن کمک طول خواهد کشید؟ وقتی شما به یک صحنه حادثه وسیع رسیدید سعی کنید خونسردی خود را همچنان حفظ کنید. یک بررسی عینی از تمام صحنه حادثه به عمل آورید. این بررسی یک برداشت کلی از موقعیت به شما میدهد،

ازجمله تعداد تخمینی بیماران و احتمالاً شدت صدمات آنها. این بررسی عینی شما را قادر میسازد که تخمین بزنید چه مقدار و چه نوع کمکی برای رسیدن به چنین وضعیتی نیاز خواهید داشت.

اولین گزارش رادیویی شما: تصویرسازی با کلام

گزارش رادیویی اولیه، اغلب مهمترین پیام رادیویی در یک حادثه است زیرا میزان احساسات و درجه عملیاتی را که به دنبال آن رخ میدهد، مشخص میکند. وقتی آماده گزارش دادن شدید کلید میکروفون را فشار دهید، واضح، مختصر و خونسرد صحبت کنید و در میکروفون فریاد نکشید. سعی کنید با کلام مختصر برای مرکز ارتباطات، صحنه حادثه را متصور سازید، نکاتی که در ارتباط باید مشخص شود شامل محل حادثه، نوع حادثه، هرگونه عامل خطر ساز، تخمین تعداد قربانیان و نوع کمک مورد نیاز است. درخواستهایتان تا حد امکان اختصاصی باشد. یک قاعده عملی خوب این است که در حوادث بزرگ برای هر ۵مصدوم یک آمبولانس درخواست کنید. مثلاً برای ۳۵مصدوم ۷آمبولانس و برای 2۳مصدوم ۵آمبولانس درخواست کنید. قبل از دادن گزارش با بیسیم چند نفس عمیق بکشید تا فرصت تنظیم آنچه دیده اید و حفظ خونسردی در صدای خود را داشته باشید. مثالی برای گزارش یک حادثه تصادف اتوبوس: «یک تصادف شدید بین یک کامیون و یک اتوبوس به آدرس بزرگراه … حدود 2کیلومتری … رخ داده است. حدود ۳۵قربانی داریم که بعضی از آنها گیرکردهاند؛ این یک حادثه وسیع است و من نیاز به آتشنشانی، پلیس، گروه نجات و هفت آمبولانس در محل دارم.» نقص در کنترل مناسب طرح ترافیک در صحنه حادثه یک خطای شایع و اغلب کشنده در حوادث چند مصدومی است. به محض برقرار شدن ارتباط رادیویی سعی در مرتب کردن آمد و شد کنید. این روند تنها چند دقیقه زمان میبرد، یک محدوده برای اتومبیلهای اورژانس مشخص کنید (نزدیک به صحنه حادثه) و سایر افراد و ماشینهایی را که در آن زمان خاص به وجود آنها نیازی نیست را خارج و یا به محل خاصی هدایت کنید. یک راه ورود و خروج یکطرفه برای اتومبیلهای اورژانس باز کنید.

امدادگر اورژانس نیازی فراتر از یک شعار

تفکیک بیماران

این مهم نیست که بیماران را بهترتیب درمان کنید، بلکه به خاطر داشته باشید وظیفه شما رسیدگی به آنها در اسرع وقت، ارزیابی سریع و طبقهبندی کردن نیازهای درمانی آنها است. تا زمانی که راه هوایی و خونریزی شدید بیمار را کنترل نکردهاید دست از تلاش برندارید. وظیفه شما تفکیک (تریاژ) بیماران است. سایر امدادگران درمان بیماران را پیگیری خواهند نمود

سیستم  STARTتریاژ

بسیاری از سیستمهای مرکز فوریتهای پزشکی بر اساس سیستم STARTعمل میکنند چرا که ساده بوده و یادآوری و عملکرد آن آسان است. این سیستم به امدادگر اجازه میدهد که هر بیمار را در کمتر از یک دقیقه و براساس ۳مشاهده اولیه: -1گردش خون، -2تنفس و -۳سطح هوشیاری تریاژ نماید.

سیستم استارت جهت کمک برای یافتن مصدومین بدحال طراحی شده است و به امدادگران اجازه میدهد که هرچه سریعتر راه هوایی بسته شده را باز کرده و خونریزی شدید را کنترل کنند. به محض رسیدن سایر پرسنل نجات، بیماران باید دوباره جهت ارزیابی بیشتر، درمان، تثبیت و انتقال، تریاژ شوند.

برچسب زدن در تریاژ

بیماران برچسب زده میشوند تا سایر نجات دهنده هایی که به صحنه حادثه میرسند بتوانند به راحتی سطح تریاژ آنها را شناسایی کنند. با این کار آنچه را که یافتهاید به دیگر امدادگران میگویید. این برچسبها به صورت نوارهای رنگی یا کارتهای کاغذی هستند.

 

چهار رنگ تریاژ

سیستم STARTشامل ۴سطح تریاژ است که هر کدام رنگ مخصوص به خود را دارند:

-1تقدم اول با نوار قرمز: باید بلافاصله به دلیل خطر مرگ فوری اقدام کرد، مانند بیماران دچار ایست قلبی-تنفسی و بیماران دارای خونریزی شدید.

-2تقدم دوم با نوار زرد: به اقدام اورژانسی نیاز است اما میتوان یک ساعت تأخیر داشت، مانند بیماران دچار شکستگی و سوختگیهای وسیع.

-۳تقدم سوم با نوار سبز: اقدام تأخیری، میتوان تا ۳ساعت تأخیر داشت، مانند زخمهای سرپایی و شکستگی و سوختگیهای جزئی. -۴تقدم چهارم با نوار مشکی: بیماران مرده که نیازی به مراقبت ندارند.

اقدام استارت: بلند شو و راه برو

قدم اول STARTاین است که به تمام بیماران بگویید کسانی که میتوانند، بلند شوند و به محل خاصی بروند. اگر مصدومی قادر به بلند شدن و راه رفتن بود، به ندرت صدمات تهدید کننده زندگی وجود دارد. برای آنکه بهتر بتوانید شرایط را کنترل کنید، از مصدومینی که میتوانند راه بروند بخواهید که از صحنه اورژانسی امداد و نجات دور شوند و به مکان امن و مشخص شده بروند. این بیماران زخمهای سرپایی داشته و در تقدم سوم قراردارند. در بیماری که به علت درد قادر به حرکت نیست، نباید اصرار بر حرکت داشت. اکنون میتوان بر بیماران باقی مانده در صحنه تمرکز بیشتری داشت.

قدم دوم استارت: از همان جایی شروع کنید که ایستاده اید

دومین قدم startبا آغاز حرکت از جاییکه ایستاده اید شروع میشود. با یک روش سیستماتیک و منظم از میان قربانیان عبور کنید، بالای سر هر شخص توقف و به سرعت او را ارزیابی کنید و برچسب بزنید. بالای سر هر بیمار بیش از 1دقیقه توقف نکنید. وظیفه شما پیدا کردن و برچسب زدن مصدومین تقدم اول است که نیاز به مراقبت فوری دارند. این بیماران را معاینه کنید، مشکلات تنفسی و خطرات جدی راه هوایی را بر طرف نمایید، با نوار قرمز علامتگذاری نموده و حرکت کنید.

چگونه بیماران را ارزیابی کنیم

سیستم Startبر اساس ۳مشاهده است: -1گردش خون، -2تنفس و -۳سطح هوشیاری. هر بیمار باید به سرعت با این روش ارزیابی شود.

-1گردش خون: آیا اکسیژن در گردش است؟

بهترین روش برای کنترل گردش خون (برای دیدن اینکه آیا قلب قادر است خون را به حد کافی به جریان درآورد) لمس نبض است که در افراد بیهوش از نبض کاروتید و در افراد هوشیار از نبض رادیال استفاده میکنیم. ضربان کاروتید نزدیک به قلب است؛ این نبض بزرگ بوده و به راحتی در گردن قابل لمس است. نبض را برای مدت 1۰ثانیه بررسی کنید، اگر نبض کاروتید ضعیف یا نامنظم است بیمار را در تقدم اول (نوار قرمز) قرار دهید. درصورتی که نبض کاروتید ضعیف باشد، بیمار را به عنوان شوک با بلند کردن پاها و افزایش خونرسانی به مغز، ریه و قلب درمان کنید (به شرطی که آسیب به ستون مهره ها و نخاع نداشته باشد). سپس سعی در کنترل خونریزیهای شدید کنید. وقت خود را صرف کنترل خونریزی به تنهایی نکنید. از خود بیمار یا از کسی که زخم سرپایی دارد و در اولویت سوم (برچسب سبز) قرار گرفته است کمک بخواهید چرا که اغلب با کمک به پرسنل اورژانس دلگرم میشوند. اگر نبض کاروتوئید لمس نشد بیمار در گروه اولویت چهارم قرار میگیرد (نوار مشکی)

-2تنفس

اگر بیمار تنفس دارد تعداد آن را مشخص کنید. بیماران با تعداد تنفس بیش از ۳۰عدد در دقیقه به عنوان تقدم اول (نوار قرمز) در نظر گرفته میشوند. این بیماران دارای یکی از نشانههای شوک هستند و نیاز به مراقبتهای فوری دارند. اگر بیمار تعداد تنفس کمتر از ۳۰عدد در دقیقه دارد سطح هوشیاری وی را بررسی کنید. اگر بیمار تنفس ندارد به سرعت دهانش را از اجسام خارجی پاک کنید. از روش عقب بردن سر ( )Head – tiltبرای باز کردن راه هوایی فرد بدون آسیب سر و گردن استفاده کنید. زمانیکه تعداد مصدومین زیاد است ممکن است مجبور شوید حفاظت ازمهرههای گردن را حین بازکردن راه هوایی در تریاژ نادیده بگیرید. این تنها زمانی است که در یک وضعیت اورژانسی، شما فرصت کافی برای تثبیت مناسب ستون مهرههای بیماران مصدوم ندارید. در بیماران دارای آسیب به ستون مهرهها از مانور کشیدن فک برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید. راه هوایی را باز کنید، وضعیت بیمار را جهت باز ماندن راه هوایی حفظ کنید و اگر بیمار نفس میکشد بیمار را در تقدم اول (نوار قرمز) قرار دهید. اگر در مورد توانایی بیمار در تنفس خودبه- خودی شک دارید وی را در تقدم اول (برچسب قرمز) قرار دهید. اگر بیمار نفس نمیکشد و با مانورهای ساده راه هوایی شروع به نفس کشیدن نمیکند برچسب تقدم چهارم (مشکی) به وی بزنید.

-۳سطح هوشیاری: چشمانت را بازکن!

آخرین تست در تریاژ، سطح هوشیاری بیمار است. این تست در بیماری انجام میشود که گردش خون و تنفس مناسب دارد. اول ببینید بیمار به تحریک کلامی شما پاسخ میدهد یا نه. به بیمار بگویید: «چشمهایت را بازکن، چشمهایت را ببند، دست مرا فشار بده.» بیمارانی که از این دستورهای ساده پیروی میکنند و گردش خون و تنفس کافی دارند در تقدم دوم (نوار زرد) قرار میگیرند. طبق مقیاس ،AVPUچنین بیمارانی بهعنوان «هوشیار» و «پاسخدهنده» به تحریکات کلامی در نظرگرفته میشوند. بیماری که نتواند این نوع دستورات ساده را دنبال کند بر طبق مقیاس AVPUبه عنوان «بدون پاسخ» به تحریک کلامی در نظر گرفته میشود؛ به این بیماران برچسب قرمز که تقدم اول است تعلق میگیرد.

آیا سطح تریاژ هر بیمار ثابت است؟

هدف اصلی در تمام موقعیتها، یافتن، تثبیت و انتقال بیماران دارای تقدم اول میباشد. به محض رسیدن نیروهای جدید به صحنه، بیماران باید برای ارزیابی، درمان، تثبیت و انتقال دوباره تریاژ شوند. به خاطر داشته باشید افراد مصدوم در وضعیت ثابتی باقی نمیمانند. روند شوک ممکن است ادامه یابد و برخی شرایط با گذشت زمان بدتر شوند. چنانچه زمان و منابع موجود اجازه داد، به عقب برگردید و بیماران تقدمهای دوم و سوم را بررسی کنید تا مبادا به تقدم اول (برچسب قرمز) تبدیل شده باشند.